ارتش اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن  بار دیگر اقدام به قطع آب شرب استان الحسکه  کرد

حسکه –سانا

ارتش اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن  بار دیگر اقدام به قطع آب شرب استان الحسکه  و شهرک‌های مسکونی اطراف آن کرد.

محمود العکله  مدیر کل اداره آب الحسکه به سانا تصریح کرد: نیروهای رژیم ترکیه و مزدوران تروریست آن همچنان پمپاژ آب شرب ایستگاه علوک به شهر الحسکه و شهرک‌های مسکونی توابع آن را قطع نگاه داشته‌اند.

العکله افزود: رژیم ترکیه و مزدورانش با قطع پمپاژ آب از نیروگاه علوک، آب شرب بیش از میلیون  نفر از جمعیت شهر الحسکه،و شهرک‌های مسکونی اطراف آن را قطع کرده است.