وزارت امور خارجه: رژیم اشغالگر ترکیه ومزدورانش اقدامات جنایتکارانه خود در حق مردم سوریه وروند استفاده از قطع آب شرب به عنوان سلاح علیه غیرنظامیان در حسکه ادامه می دهد

دمشق-سانا

وزارت امور خارجه ومقیمان خارج تاکید کرد که نیروهای اشغالگر ترکیه ومزدوران تروریستی خود اقدامات جنایتکارانه در حق غیرنظامیان در شهر حسکه ومحله های مسکونی وابسته به آن از طریق قطع آب شرب برای سومین روز متوالی وجلوگیری از پمپاژ آب از ایستگاه علوک که تنها منبع اصلی تغذیه شهر با آب شرب است؛ ادامه می دهند

وزارت طی دو نامه متطابق به دبیرکل سازمان بین الملل ورئیس شواری امنیت گفت: نیروهای اشغالگر ترکیه ومزدوران تروریستی خود اقدامات جتایتکارانه درحق غیرنظامیان در شهر حسکه ومحله های مسکونی وابسته به آن در شمال شرق سوریه ادامه داد؛ ورژیم ترکیه مجددا وعمدا دست به قطع آب برای سومین روز متوالی از ایستگاه علوک وچاه های تغذیه آن , زد وباعث عدم دسترسی بیش از 600 هزار شهروند سوری از جمله کودکان وزنان از آب شرب شد، ومعلوم است که این ایستگاه تنها منبع اصلی وتامین کننده آب برای مردم این منطقه است.

وزارت در دو نامه خود در این راستا به اقدام رژیم ترکیه در ماه اکتبر گذشته به گلوله باران ایستگاه علوک در اثنای تهاجم علیه خاک جمهوری عربی سوریه که موجب از کار افتادن آن شده بود, اشاره کرد.

وزارت از دبیرکل سازمان ملل وشورای امنیت خواستار محکومیت رژیم سرکش ترکیه واجبارش به توقف موارد نقض قانون بین المللی وقانون بین المللی حقوق بشر ومنشور سازمان ملل وخاتمه دادن به اشغال کردن بعضی مناطق سوریه وتوقف حمایت از گروه های تروریستی؛ شد

همچنان از دبیرکل سازمان ملل ورئیس شورای امنیت وسازمان های بین المللی متخصص به خصوص صندوق کودکان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت و صندوق جمعیت ملل متحد ونیز دفتر هماهنگی امور انسانی خواهان اتخاذ تدابیر فوری به منظور تداوم روند پمپاز آب از ایستگاه علوک به ساکنان شهر حسکه ومحله های مسکونی تابع آن شد

شاهد أيضاً

97 روز اعتصاب غذا؛ “ماهر الاخرس” اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا “ماهر الاخرس” اسیر فلسطینی که در اعتراض به دستگیری اداری خود 97 روز …