آماده شدن دو مرکز قرنطینه بهداشتی در حلب در چارچوب تدابیر مقابله با ویروس کرونا