خیابان های دمشق پس از تصمیم متوقف کردن حرکت تمام وسایل نقلیه عمومی و خصوصی