سوری‌ها در واکنش به دروغ پردازی های اردوغان: به همراه تروریست‌هایتان از سوریه خارج شو