دستور رئیس جمهور برای افزایش حقوق بازنشستگی اعطایی به خانواده های شهدا و ناپدید شدگان

دمشق-سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستور شماره /5/ برای سال /2020/ متعلق به افزایش حقوق بازنشستگی اعطایی به خانواده های شهدا و ناپدید شدگان را صادر کرد.

براساس این دستور 20 هزار لیر به حقوق بازنشستگی اعطایی به خانواده های شهدا و ناپدید شدگان اضافه می شود.

این دستور نظامیان و ماموران پلیس که دچار جانبازی 40 درصد به بالا شده را نیز شامل می شود.

غیاث