هیئت وزیران از تاسیسات اقتصادی در ریف غربی جنوبی پاکسازی شده از تروریسم وعملیات بازسازی راه بین المللی را بازدید کردند

حلب-سانا

امروز، هیئت وزیران از تعدادی از تاسیسات اقتصادی در ریف غربی جنوبی پاکسازی شده از تروریسم از جمله مرکز تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک “ایکاردا” ونیروگاه برق در “ایکاردا” والزربه و واحدهای مرغداری وکارخانه ساخت پوشاک را بازدید کردند.

هیئت وزرا که شامل وزیر منابع آبی وکشاورزی وتجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان واداره محلی ومحیط زیست وبرق و وزیر مسکن و وزیر صنعت بر عملیات بازسازی راه بین المللی دمشق-حلب مطلع شدند.

حسین

شاهد أيضاً

شرکت عمومی حمل و نقل در راستای اقدامات احتیاطی دولت برای مقابله با ویروس کرونا اقدام به ضدعفونی دستگاه های اتوبوس عمومی در شهر حلب کرد