همراهی دوربین سانا با مردان ارتش عربی سوریه طی عملیات پاکسازی تونل ها و مراکز استقرار آنها در حومه جنوبی غربی حلب