خبرنگار/سانا/: واحدهای ارتش روستاهای « أورم الكبرى» و «کفرناها» و منطقه «جمعيه الرضوان» در حومه جنوبی غربی حلب را از لوث تروریسم آزاد کردند

خبرنگار/سانا/: واحدهای ارتش روستاهای « أورم الكبرى» و «کفرناها» و منطقه «جمعيه الرضوان» در حومه جنوبی غربی حلب را از لوث تروریسم آزاد کردند.