بازگشت گروه های جدیدی از آوارگان سوری از لبنان

حومه دمشق – حمص – سانا

روند بازگشت آوارگان سوری از کشور لبنان به خاک سوریه همچنان ادامه دارد. امروز، تعدادی اتوبوس حامل ده‌ها خانواده آواره سوری از لبنان از طریق گذرگاه های یابوس،  دبوسیه و جوسیه برای انتقال آنها به مناطق و منازل شان بازگشتند.

خبرنگار سانا در مرکز “جدیده یابوس” در حومه دمشق گفت که ده ها آواره سوری که خانه هایشان را به دلیل تروریسم ترک کردند، از طریق گذرگاه “یابوس” از لبنان وارد  خاک سوریه شدند.

خبرنگاران سانا در حمص گفتند: مرکزهای مرزی “دبوسیه” و “جوسیه” شاهد ورود تعدادی از اتوبوس ها حامل ده ها خانواده آواره سوری پس از اتخاذ اقدامات دولتی لازماز جمله ارائه خدمات پزشکی به آنها به قصد انتقال آنها به خانه های خود، شد.

آوارگان سوری خوشنودی خود را از ورود به خاک وطن ابراز و از دستاوردهای ارتش عربی سوریه در مبارزه با تروریسم و پاکسازی اراضی شان، همچنین از اقدامات دولتی برای انتقال خود به منازلشان قدردانی کردند.