تخفیف قیمت بلیط هواپیمایی سوریه برای مسافران .. وسند مالکیت وسایل نقلیه به صورت رایگان به کسانی که مالیات خود پرداختند

دمشق- سانا

امروز،وزیرحمل ونقل غزوان خیربک گفت: 50% تخفیف بلیط هواپیما(بلیط پنجم وششم) و(اعطای بلیط هفتم به صورت رایگان) به مسافران هواپیمایی سوریه، اجرا می شود.

وزارت حمل ونقل: طی سال جاری 2015 سند مالکیت وسایل نقلیه به صورت رایگان به کسانی که مالیات خود پرداختند، اعطا می شود.

وزیر حمل ونقل خیربک دستورشامل اعطای سند مالکیت به صورت رایگان به کسانی که مالیات کامل خود پرداختند طی سال جاری 2015 ،صادر کرده است.

همچنین دستور اعفای کامیون های سوری از جریمه های نوشته شده توسط دفاتر کنترل باربری برای سال 2014 بشرط اینکه مجوز سیار خودرو معتبر باشد، صادر کرد.

 

 

حسین حبیب

ت-م