همراهی دوربین سانا بارزمندگان ارتش عربی سوریه در شهرک “کفر عمیم” در حومه جنوبی شرقی ادلب پس از آزادسازی آن از تروریسم

همراهی دوربین سانا بارزمندگان ارتش عربی سوریه در شهرک “کفر عمیم” در حومه جنوبی شرقی ادلب پس از آزادسازی آن از تروریسم