پیروزی تیم بسکتبال نوجوانان الکفر در برابر تیم عرمان

السویداء-سانا

تیم بسکتبال نوجوانان الکفر با تیم عرمان در سالن ورزشی الباسل در شهر ورزشی المزرعه در چارچوب مرحله برگشت مسابقات بسکتبال نوجوانان السویداء دیدار کرد وبا نتیجه 59/32 پیروز شد.

حسین