الجعفری: جولان اشغالی بخشی جدایی ناپذیر سوریه است و بازگرداندن آن به خط 4 ژوئن 1967 با تمام راه های تضمین شده توسط قوانین بین المللی در اولویت قرار دارد

شاهد أيضاً

غذاهای متنوع حلبی میراث تاریخی و اجتماعی اهالی حلب است