گذرگاه ابو الضهور..خروج ده ها شهروند از مناطق انتشار تروریست ها در حومه ادلب