روزنامه نگار چک که مصاحبه با رئیس جمهوری عربی سوریه دکتر بشار الاسد اجرا کرده: سوری ها اعتقاد دارند دکتر بشار الاسد تنها کسی که قادر به متحد کردن مردم سوریه ومبارزه با تروریسم است

پایتخت ها- سانا

روزنامه نگار چک که مصاحبه با رئیس جمهوری عربی سوریه دکتر بشار الاسد اجرا کرده، مشاهدات خود درباره اوضاع وزندگی روزمره ساکنان دمشق وآرامش نسبی شهر به علت پیروزهای اخیر ارتش ارائه کرد.

خبرنگار سبینتسیروا در مصاحبه با سایت الکترونیکی چک (کاغذهای پارلمانی) گفت: دمشق در حال حاضر یک شهر نسبتا آرام است ، وصدای تیراندازی وحملات خمپاره خیلی کمتر شده، اینک به دلیل پیشرفت های اخیر ارتش جمهوری عربی سوریه در مبارزه با تروریسم می باشد، همچنین به پیشرفت های اخیر ارتش مقاوم جمهوری عربی سوریه در مقابل تروریست ها در شهر دمشق وحمص وریف حلب اشاره کرد.

روزنام نگار سبینتسیروا از طریق گفتگو وحرف زدن با شهروندان سوریه تاکید کرد که ملت سوریه آمید بیشتر نسبت به قبل دارند، همچنین به تمایل شهروندان برای جشن گرفتن در هر مناسبت علیرغم پیچیدگی های زندگی روزمره اشاره کرد.

همچنین روزنامه نگار خانم سبینتسیروا به انتشار عکسهای وتصاویر دکتر بشار الاسد در خیابان های دمشق ، علاوه بر رنگ دیوار ساختمان ها ومغازه ها با رنگ های پرچم سوریه که شاهدی از ملی گرایی بالا سوری ها است، اشاره کرد.

همچنین روزنامه نگار خانم سبینتسیروا توضیح می دهد که سوری ها معتقدند که دکتر بشار الاسد تنها کسی که قادر به متحد کردن مردم سوریه ، ومبارزه با تروریست ها وسازمان های افراطی، از جمله آن داعش، است.

روزنامه نگار تاکید می کند که مخالفان سوری در خارج به نظر شهروندان سوری از لحاظ اهمیت برابر با صفر هستند ، چون که آنها اعمال تروریستی وتروریسم محکوم نمی کنند، همچنین بیشتر کمک های مالی شان از عربستان وقطر تامین می کنند.

مصاحبه رئیس جمهوری عربی سوریه با روزنامه چک ” لیتیرارنی نوفینی” توجه بسیاری از رسانه های بین المللی وکانال های تلویزیونی وایستگاه های رادیویی ، وسایت های خبری الکترونیکی وروزنامه ها جلب کرد، به خصوص در مورد جلسه مسکو بین دولت ومخالفان چهره که در اواخر ماه جاری برگزار می شود، همچنین در مورد اظهار نظر اقای اسد به حوادث اخیر فرانسه است، وچگونه جهان با تروریسم مبارزه کند.

رسانه های چک وخبرگزاری چک وخبرگزاری ریا نوفستی روسیه ورویترز وبلومبرگ هنگام نشر مصاحبه، به مساله جلسه مسکو که طی مصاحبه با دکتر بشار الاسد مطرح شده ، ومواضع مخالفان چهره، از اجلاس مسکو ، متمرکز کردند، همچنین توضیحات رئیس جمهوری عربی سوریه در مورد مشارکت دولت سوریه در اجلاس روسیه و هدف ملاقات با مخالفان دولت وبررسی مبانی اساسی شروع گفتگو مثل(وحدت اراضی سوریه ومبارزه با سازمان های تروریستی وحمایت از ارتش مقاوم سوریه ومبارزه با تروریست) نقل قول کرد.

خبرگزاری فرانسه گزارش در مورد اجلاس مسکو فراهم کرد، در این گزارش آنچه در مصاحبه رئیس جمهور درباره اجلاس مسکو آمد، منتشر کرد، خبرگزاری به تاکید دکتر بشار اسد درباره موفقیت این نشست وارتباط مستقیم آن با آنچه که افراد مخالف شرکت کننده ارائه بکنند،اشاره کرد.

نظر دکتر بشار الاسد وانتظارات که دارد از نشست مسکو ونتایج ممکن آن، در بالای عناوین رسانه ها آمد ، رسانه ها به قول رئیس جمهور دکتر بشار الاسد ” درمورد آنچه از این نشست انتظار می رود، من اعتقاد دارم که باید واقعی باشیم، چون که داریم با افراد بحث وگفگتو می کنیم که بعضی شان ملی گرا هستند وبعضی شان هیچ تاثیر ی ندارند، وجزء مهم از ملت سوریه تشکیل نمی دهند، وبرخی شان  عروسک در دست عربستان یا قطر یا ایالات متحد آمریکا هستند، لذا آنها برای نفع ملت کار نمی کنند،وافراد دیگر فکر افراط گری دارند.” اهمیت دادند.

نظرات رئیس جمهور دکتر بشار الاسد در مورد حوادث اخیر فرانسه توجه رسانه ها را جلب کرد، رسانه ها تاکیدات دکتر بشار الاسد درباره حوادث چند روز گذاشته فرانسه که نشان دهنده ای صحت موضع سوریه است، زیرا پیامدهای حمایت غرب از تروریست ها بر کشورها وملتهای خودشان منعکس شد.

حسین حبیب

ت-م

شاهد أيضاً

رئیس جمهور بشار الاسد: ادراک وفهم سوری ها حقیقت وواقعیت ما جرا در سوریه ،امکان باز کردنِ درب جدیدی برای کار مذهبی ایجاد می کند،و جهت افتراق بین ایمان واقعی وبین افراط گری می باشد.

دمشق- سانا امروز رئیس جمهوری عربی سوریه دکتر بشار الاسد باهیئت روحانیون مسلمان ومسیحی شرکت …