رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور تخصیص اعتبار بودجه عمومی در سال مالی 2020 به مبلغ بالغ بر 4000 میلیار لیر سوری صادر کردند

دمشق -سانا 

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد دستور شماره 25 سال2019 مبنی بر تخصیص اعتبار بودجه عمومی در سال مالی 2020 به مبلغ بالغ 4000میلیار لیر سوری که به بخش ها وفصول وبندها طبق موارد اتی در جدول توضیح برآوردهای هزینه ومخارج وارده در قانون را توزیع می گردد صادر نمودند.