ورود هیات ملی به مقر سازمان ملل متحد در ژنو

ورود هیات ملی به مقر سازمان ملل متحد در ژنو