حمله موشکی و توپخانه ای نیروهای اشغالگر ترکیه به روستاهای عویش و داودیه در حومه تل تمر

حسكه-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه به روستاهای عویش و داودیه در حومه تل تمر در شمال حسکه حمله موشکی و توپخانه ای کردند.

ادامه دارد…