ادامه اعتراضات در لبنان … بانک ها و مدارس هم چنان تعطیل هستند

بيروت-سانا

بانک و مدارس لبنان امروز هم درهایشان بسته ماند. لبنان پس از اعتراضات در هفته های اخیر با بدترین بحران اقتصادی روبرو شده است.

خیابان ها در بیروت، طرابلس، صیدا، خلده، زحله، الشوف، الدامور، البترون، جبیل، الخروب، بعلبک، حاصبیا، مرجعیون، ضهر العین، کوره، سبلین، المتن، جل الدیب، علیه و زغرتا از شب گذشته توسط تظاهر کنندگان بسته شده اند.

خواسته اصلی معترضان در لبنان بهبود دادن اقتصاد و پایان فساد دولتی در این کشور است.