پرتاب کفش و سنگ به گشتی های ترکیه در حسکه

پرتاب کفش و سنگ به گشتی های ترکیه در حسکه