تاکید زعفرنجی بر اهمیت فعالسازی  همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

ابوظبی  -سانا 

کاردار سفارت خلدون رعفرنجی بر اهمیت فعالسازی  همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد “UNIDO“ تاکید کرد

زعفرانجی در سخنرانی خود در هجدهمین سازمان توسعه صنعتی ملل متحده در ابوظبی  به نقش این سازمان در ارائه کمک به توسعه  روند توسعه بخش تولید در سوریه اشاره کرد  

.