مصاحبه رئیس جمهور کشور با شبکه های “سوریه واخباریه”