ادامه استقرار ارتش در مناطق جزیره و منطقه منبج در حومه حلب