بازگشایی بازار السقطیه در حلب پس از مرمت

حلب – سانا

بازار السقطیه در حلب قدیمی پس از مرمت و بازسازی امروز بازگشایی شد.

عملیات مرمت این بازاری توسط اداره عمومی آثار و موزه ها، شورای شهر حلب، دبیرخانه توسعه سوریه و موسسه فرهنگی آغا خان انجام شد.

وزیر فرهنگ کشورمان در مورد بازگشایی این بازار گفت: افتتاح این بازار گام مهمی در مسیر بازگشت رونق به بازارهای حلب است.

وی نیز به اثرات مثبت بازگشایی این بازار بر زندگی اقتصادی و اجتماعی و تلاش های مؤسسه اغا خان برای کمک در مرمت آن اشاه کرد.

از سوی دیگر استاندار حلب اعلام کرد: بازگشایی بازار السقطیه نشانگر عزم و اراده مردم حلب برای ادامه به زندگی و پایداری آنان در برابر تروریسم است.

غیاث