ورود ارتش عربی سوریه به شهرک عین العرب در حومه شمالی شرقی حلب