یورش شبه نظامیان /قسد/ به محله های مسکونی حسکه و بازداشت سی غیر نظامی از محله خشمان

حسكه – سانا

شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت آمریکا ضمن یورش به محله مسکونی خشمان در شهر حسکه سی نفر را از این محله بازداشت کردند.

شبه نظامیان /قسد/ نیز مانع بازگشت ده ها خانواده به منازل خود در شهر رقه شده اند.

منابع محلی از احاطه شده محله خشمان و بازداشت سی نفر از این محله توسط شبه نظامیان /قسد/ خبر دادند.

این منابع نیز تاکید کردند که بازرسی های شبه نظامیان /قسد/ مانع ورود 80 خانواده از دیر الزور و شهرک های السبخه و معدان به منازل خود در داخل شهر رقه می شوند.