هلال احمر عربی سوریه كمک های بشردوستانه به اردوگاه الرکبان ارسال كرد

حمص – سانا

هلال احمر عربی سوریه با همكاری سازمان ملل متحد یک كاروان حاوی كمک های بشردوستانه را به اردوگاه الرکبان در منطقه التنف ارسال كرده است.

نیروهای اشغالگر آمریکا و گروه های تروریستی وابسته به آنان در منطقه التنف حضور دارند و مانع پایان دادن به فاجعه انسانی اردوگاه الرکبان می شوند.

سازمان هلال احمر عربی سوریه اعلام کرد: كمک های بشر دوستانه شامل 3100 بسته غذایی،3100 کیسه آرد است كه با 22 كامیون برای اردوگاه الرکبان ارسال شده است.

غیاث جاویش