بازگشت صدها آواره سوری از لبنان به سرزمين وطن

استان ها -سانا

صدها نفر از آوارگان سوری بامداد امروز از طریق گذرگاه طریق گذرگاه “جدیده یابوس”، “الزمرانی” وا”لدبوسيه”  به سیرزمین وطن  بازگشتند.

خبرنگار گفت  كه این گروه جدید از آوارگان از طریق گذرگاه “جدیده یابوس”، “الزمرانی” وا”لدبوسيه”  از لبنان و ارد سرزمین وطن شدند تا زمینه بازگشت آنها به روستاها و شهرک‌هایشان که از اشغال تروریسم  در حومه هاي حماه و حمص ودمشق و حلب آزاد شد، فراهم شود.