صدای انفجار در مزارع شبعا اشغالی

بیروت-سانا

منابع خبری ملی لبنان یاد کرد که صدای چندین انفجار در مزارع اشغالی شبعا در جنوب لبنان شینده شد، ونیروهای دشمن اسرائیلی بمب های شعله ور در آسمان شهرک شبعا شیلک کرد.

منابع خبری ملی لبنان در سایت خود یاد کرد که نیروهای دشمن اسرائیلی متمرکز در منطقه رویسات العلم داخل مزارع اشغالی شبعا شروع به شلیک بمب های شعله ور در آسمان تپه سدانه وبرکه النقار وملحه البیادر کرد.

حسین

شاهد أيضاً

افزایش شمار قربانیان رویدادهای الطیونه در بیروت به 7 نفر

بیروت – سانا شمار قربانیان تهاجم افراد مسلح حزب نیروهای لبنانی به منطقه الطیونه در …