همراهی دوربین سانا با واحد های ارتش عربی سوریه در روستای ابو رعیدی در حومه شمالی حماه

همراهی دوربین سانا با واحد های ارتش عربی سوریه در روستای ابو رعیدی در حومه شمالی حماه