نمایشگاه عکس های ضوئی و مجسمه سازی، نقاشی و جشن موسیقی در دانشگاه بعث