دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد برای الحاق دو ماده به قوانین خدمت سربازی و نیروهای انتظامی

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستور شماره 15 سال 2019 مبنی بر الحاق دو ماده به قوانین خدمت سربازی و قوانین خدمت نظامیان نیروهای انتظامی را صادر كرد.

براساس دستور رئیس جمهور کشورمان، دو ماده متعلق به حقوق نظامیان و حقوق نظامیان نیروهای انتظامی نیز اصلاح شد.

غیاث جاویش