52 واحد صنعتی در ریف دمشق وارد مدار تولید شدند

دمشق – سانا

مدیر اداره صنعتی استان ریف دمشق از آغاز به کار 52 واحد صنعتی و تولیدی طی شش ماه در این استان خبر داد.

مدیر اداره صنعتی استان ریف دمشق ضمن تاکید بر اهمیت رونق مجدد بخش صنعتی در پیشبرد توسعه اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های شغلی، اقدامات مقامات دولتی برای حمایت از تولید محلی و تسهیل بازگشت همه صنعتگران به کارخانه های خود را مورد ستایش قرار داد.  

وی به صدور مجوز تاسیس 6 واحد صنعتی در نیمه نخست سال جاری بر اساس قانون سرمایه گذاری شماره 10 اشاره و اعلام کرد: این واحد های صنعتی زمینه اشتغال 2514 نفر را فراهم آورد.

مدیر اداره صنعتی استان ریف دمشق گفت: در همین مدت زمینی مجوز ایجاد 187 واحد صنتی و تولیدی با سرمایه ای بالغ بر بیش از 16 میلیارد لیر سوریه صادر شده است که 2208 فرصتی شغلی را ایجاد کرده اند.