كاريكاتور- روزنامه تشرین-28-12-2014- هدف غرب در خاورمیانه در سال آینده

شاهد أيضاً

كاريكاتير از روزنامه تشرين سوری 23-2-2015