موسسه عمومی مصرف کنندگان یک سپد غذایی برای فروش با قیمت 50 هزار لیر سوری به شکل قسطی به کارمندان دولت ارائه می کند

دمشق- سانا

مجلس اداره موسسه عمومی مصرف کنندگان یک سپد برای فروش با قیمت 50 هزار لیر سوری به شکل قسطی به کارمندان دولت، در همۀ شعبه های خود ارائه می کند.

همچنین مجلس طی نشست امروز با ریاست “جمال الدین شعیب” معاون وزیر تجارت وحمایت از مصرف کنندگان، و”طارق الطویل”مدیرکل موسسه عمومی مصرف کنندگان، تصمیم گرفت که خدمات سیار به مصرف کنندگان در همۀ خیابان ها ومناطق شهرها، از طریق تعداد از خودورهای موسسه، ارئه بکنند.

شایان به ذکر است که مجلس به تخصیص فضا در سالن های موسسه عمومی مصرف کنندگان، برای فروش محصولات غذایی ومصرفی به شرکت های خصوصی موافقت کرد.