چهل زن محصولات صنایع خود را در یک نمایشگاه در حلب ارائه کردند