بازارهای حلب قدیمی 

بازارهای حلب قدیمی ..

بازار مس..

 

دروازه انطاکیا..

جلوم..

زرب..