آغاز جشنواره سالانه ” گل شامی” در روستاي المراح

ریف دمشق -سانا

دیروز فعالیت های جشنواره ” گل شامی” با مشارکت با مشارکت گسترده رسمی و مردمی در روستای مراح در حومه دمشق  آغاز به کار کرد

تعدادی از روستاییان به خبرنگار سانا گفت که آنها برای گسترش و توسعه زراعت گل دمشقی تلاش می کنند

استاندر ریف دمشق مهندس علاء ابراهیم به خبرنگار سانا گفت که زراعت گل شامی با افزایش مساحت کاشت آن نه فقط در روستای المراح ولی در مناطق دیگر از قلمون درخشش افزایش یافته است.

 

ثناء