کشف اسلحه و مهمات از بقایای تروریست ها در منطقه یلدا ریف دمشق