توزيع حدود 5 هزار وعده افطار در میان روزه‌داران در حلب

توزيع حدود 5 هزار وعده افطار در میان روزه‌داران در حلب