نشستی مطبوعاتی دکتر بشار الجعفری در پایانی دوازدهمین دور مذاکرات آستانه

نشستی مطبوعاتی دکتر بشار الجعفری در پایانی دوازدهمین دور مذاکرات آستانه