شعبان : طرح “کمربند و جاده” جایگزین برای هژمونی غربی است

پکن –سانا

بثینه شعبان مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری کشورمان روز جمعه در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه دومین مجمع همکاری بین المللی طرح “کمربند و جاده”  گفت سوریه طی هشت سال گذشته در معرض یک  جنگ تروریخته قرار داده است و آخرین شکل این جنگ، تلاش های آمریکا و غرب برای جلوگیری از هر گونه ارتباط بین سوریه، عراق و ایران است، زیرا چنین ارتباطی ضرورت حیاتی برای زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است ، با تأکید بر این که ابتکار کمربند و جاده در برقراری ارتباط میان کشورها خیلی مهم است.

او گفت که طرح “کمربند و جاده “در مقابله با هژمونی غربی و تلاش های استعماری برای تقسیم مردم  به ویژه کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه و جهان عرب بسیار مهم است.

مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری کشورمان گفت که دشمنان سوریه  از ورود مواد غذایی و بژشگی و انرژی  به مردم سوریه جلوگیری می کند و چشم انداز غرب که تحریم های اقتصادی علیه آن را تحمیل می کند، معتقد است که “غرب بالاتر از بشریت است” که اساس مشکلات در جهان به شمار می رود.

شعبان از چین به خاطر ابتکار عمل برای جایگزینی برای هژمونی غربی و ساخت دیوارهای بین کشورها تشکر کرد و افزود که چیز خاصی در مورد این ابتکار، احترام به مردم و دولتها، فرهنگ مشترک سوریه است.

سران 37 ایالت همراه با 150 وزیر از سراسر جهان در نشست کمربند و جاده حضور داشتند .