اهالی استان طرطوس مجددا همپستگی خود با اهالی جولان اشغالی را اعلام کردند