دو نماینده روسی: اظهارات ترامپ درباره جولان احمقانه و ضعیف است