35 هزار تن تولیدات سوریه از پسته(الفستق الحلبی) وصادر کرن آن ادامه دارد

حماه- سانا

طبق دفتر پسته (الفستق الحلبی) وزارت کشاورزی در حماه ،  تولیدات پسته سوریه در این فصل به 35 هزار تن رسید.

مدیر دفتر پسته(الفستق الحلبی) “مهندس  حسن ابراهیم” در بیانیه به سانا  گفت: تولید پسته در شهر حلب متمرکز شده، وتولیدات آن به 16 هزار تن، وحماه وادلب هر دو شهر به7 هزار تن رسید ، باقی مانده تولیده شده متعلق به کل شهرستان های سوریه  می باشد، وی اشاره کرد که مهمترین انواع تولید شده “ناب الجمل و عاشوری”است.

مهندس ابراهیم افزود: مقدار پسته صادر شده تا 17 ماه گذشته به 267 تن رسیده است.

شایان به ذکر است که تولید سوریه از (الفستق الحلبی) پارسال به 60 هزار تن رسیده بود.