یک دانشجوی سوری در اسپانیا موفقیت علمی خود را به ارتش سوریه تقدیم می کند

مادرید-سانا

یاسمین یونس دعتور دانشجوی اعزام شده سوری از دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تشرین به دانشگاه آلمریا اسپانیایی، درجه عالی را به دست آورد. دعتور از رساله دکتری خود را که ” اصلاح ژنتیکی از دوکچه سیکندسموس به منظور تولید زیست دیزل” نام دارد با حضور استاد راهنمای خود و هیأت داوران و استادان و دانشگاهیان از چندین دانشگاه اسپانیایی دفاع کرد. در جلسه نیز بعضی متخصصان ژنتیک گیاهی در دانشگاه های اروپایی حضور داشتند.

دعتور گفت که برای وفایی به مکتب رهبر حافظ اسد و رئیس جمهور دکتر بشار اسد، این موفقیت علمی به ملت و ارتش سوریه تقدیم می کنم.

دعتور تأکید کرد که بدون حمایت و کمک دولت سوریه، این موفقیت علمی محقق نمی شد چون دولت سوریه علیرغم جنگ جهانی علیه سوریه، هنوز همه امکانات مادی و معنوی به پژوهشگران و دانشجویان سوری در خارج تقدیم می کند.

دانشجو اعزام شده از هیأت داوران طلب کرد تا پرچم سوریه را در مونیتور نمایش کنند و قدردانی همه حضور را به دست آورد.