سفیر آلا: آخرین گزارش وضعیت حقوق بشر در سوریه پر از اشتباهات است

ژنو-سانا

نماینده دایم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد وسازمان های بین المللی در ژنو، حسام  الدین آلا تاکید کرد که بررسی وضعیت حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر به عنوان بهره برداری از این شورا و سازوکارهای آن در ترویج برنامه و اهداف ژئوپلتیک تلقی می شود  و ربطی به موضوعات حقوق بشری و اصول عدالت و موضوعات انسانی ندارد.

وی گفت: ” آخرین گزارش وضعیت حقوق بشر در سوریه پر از اشتباهات به هدف تحریف تصویر دولت سوریه می کند”