زندگی به چشمه “الرجمه ” در مصیاف  بازگشت

حماه -سانا

آب به چشمه “الرجمه ” در مصیاف در پی بارش باران شدید امسال  بازگشت.