ضبط یک کامیون حامل مقادیری زیادی از قرص های مخدر “کپتاگون”

ریف دمشق-سانا

خبرنگار سانا گزارش داد که امروز مقامات ذیربط یک کامیون حامل مقادیری زیادی از قرص های مخدر “کپتاگون” در حال حرکت از سمت ریف دمشق به سوی منطقه جنوبی بود، کشف و ضبط کرد.

تکمیل می شود….